Geschiedenis

De opleiding Taal- en Letterkunde bestaat sinds het academiejaar 2004-2005, het moment waarop de Bachelor-Master-hervormingen van start gingen. De opleiding ontstond door de  samenvoeging van drie opleidingen: Taal- en Letterkunde: Germaanse Talen, Taal- en Letterkunde: Romaanse Talen en Taal- en Letterkunde: Latijn en Grieks. De bestaande opleidingen hebben zich verenigd in één opleiding “Taal- en Letterkunde”, waarbinnen studenten naast de combinaties van twee Germaanse talen, twee Romaanse talen of Latijn en Grieks sinds oktober 2004 ook nieuwe talencombinaties kunnen studeren en zo de grens van traditionele taal- of cultuurfamilies doorbreken.  

De hertekening van het opleidingsprogramma Taal- en Letterkunde als gevolg van de invoering van de bachelor/master-structuur had van bij het begin twee belangrijke doelstellingen:

  1. het behoud van de zowel door externe doorlichtingen, interne kwaliteitscontrole als door de integratie van afgestudeerden op de arbeidsmarkt geattesteerde kwaliteiten van de oude opleidingen (Germaanse en Romaanse talen, Latijn en Grieks);
  2. het bewerkstelligen van nieuwe talencombinaties, die wetenschappelijk waardevol zijn, praktisch organiseerbaar en waarvoor een vraag leefde (en leeft) onder de potentiële studenten.
  3. Het aanvullen van de klassieke werkvormen (met name hoorcolleges) aan te vullen met meer interactieve werkvormen, die de studenten een actieve leerattitude bijbrengen, meer probleemgeoriënteerd leren werken en hun discussievaardigheden aanscherpen. 
  4. De opleiding heeft de nieuwe indeling in drie jaar Bachelor-studie en één jaar Masterstudie ook aangegrepen om op Master-niveau drie verschillende formules aan te bieden die voortbouwen op de Bachelor Taal- en Letterkunde: een Master Historische Taal- en Letterkunde, een Master Vergelijkende Moderne Letterkunde en een (algemene) Master Taal- en Letterkunde, waarbinnen studenten hetzij een accent op één taal (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn, Grieks) of talengroep (Iberoromaanse talen, Scandinavistiek) kunnen plaatsen, hetzij de twee talen uit hun Bachelor-programma verder bestuderen.

Sinds 2004-2005 werd het programma van de opleiding verder aangepast, met o.m. meer aandacht voor de leerlijn onderzoeksvaardigheden, en keuzetrajecten vanaf het derde jaar waarmee studenten zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt of een vervolgstudie. 

In 2019 vervingen de educatieve masters de vroegere specifieke lerarenopleidingen. Voor de Taal- en Letterkunde betekende dit een nieuwe integratie van taalkunde, letterkunde en vakdidactiek vanaf het derde bachelorjaar. In het keuzetraject 'Onderwijs' kunnen studenten zich voorbereiden op de educatieve master. In die tweejarige opleiding volgen studenten zowel gespecialiseerde vakken taalkunde, letterkunde als algemene pedagogische vakken en taalgerichte vakdidactieken.