Testen

Studiekiezen

Binnen de Universiteit Gent wordt een eigen oriënteringstest gehanteerd:

SIMON is de oriënteringsproef voor studiekiezers van de UGent. 

Het gaat om een online zelfevaluatie-instrument dat studiekiezers toelaat na te gaan welke opleidingen aansluiten bij hun interesses en competenties met als einddoel een studiekeuze te maken die aansluit bij het persoonlijk potentieel. 

Interesses worden nagegaan via een interessevragenlijst. Het invullen duurt een vijftal minuten. Na afloop krijg je een persoonlijk profiel en een overzicht van de opleidingen die bij jouw interesses passen. Je vindt er ook de bacheloropleidingen van de UGent, HoGent en HoWest.

Vaardigheden: je kunt verschillende testen invullen. Die polsen naar je wiskundige vaardigheden, woordenschatkennis, vaardigheden begrijpend lezen, studeervaardigheden, testangst, motivatie en zelfvertrouwen. Om de volledige test in te vullen reken je best op een klein uurtje.

Na afloop van elke test krijg je een persoonlijke score. Je kunt de score vergelijken met die van andere beginnende studenten.

Je krijgt ook voor een aantal opleidingen een persoonlijke slaagkans op basis van je scores op de onderdelen. De slaagkans wordt uiteraard accurater naarmate je meer testen invult.

Andere oriënteringstools zijn:

I-Prefer is een belangstellingsproef over interesses in en voorkeuren voor studie en beroep. Het resultaat van de proef is een persoonlijk profiel in 14 belangstellingsdomeinen. Vanuit het profiel kan je een lijst van studierichtingen raadplegen die daaraan zijn gekoppeld.

 

Zelftesten

Voor de talen Duits, Italiaans, Latijn, Grieks, Spaans en Zweeds wordt geen instapniveau verwacht. De algemene testen over studievaardigheden en academisch taalgebruik geven je alvast een idee van oriëntering en geschiktheid.

Onze afdeling Duits heeft een Schnuppertest (Instaptoets) ontwikkeld: deze test is niet bedoeld als "toelatingsproef", maar wel als een verkennend aanbod dat de studiekiezer moet toelaten zich een beeld te vormen van de inhoud van het programma voor Duits aan de Universiteit Gent.

 

Voor de talen Nederlands, Frans en Engels wordt het eindniveau van het secundair onderwijs verwacht.

Dat betekent B1 voor Frans en B2 voor Engels (de codes verwijzen naar het Europees referentiekader m.b.t. niveau van taalvaardigheid).

Je kan je niveau testen op:

+ Het Talencentrum van de UGent: zelftesten

+  Dialang: EU-testen voor 14 talen.